Sự Kiện Của Đơn Vị Bảo Hiểm BẢO VIỆT Bạc Liêu (11/4/2021)